Vägen fram till år 2061

Att bygga saker går långsamt… att rasera saker går fort.

2023
Det började med en finansiell kollaps. Alla visste den skulle komma, men inte när.
En återkommande recession är en naturlig effekt av att låta banker skapa pengar utan egentlig begränsing. Under de senaste 20 åren innan kraschen hade penningmängden ökat i snabbare takt än på 100-tals år.

När så många människor världen över, samtidigt förlorade tron på det finansiella systemet och valutorna, så fanns det ingen stat eller världsbank som kunde återställa systemet ens på ett årtionde. Inte ens de finansmän som skapade den utlösande gnistan till kraschen anade att den skulle bli så djup och långvarig.
När alla lån återkrävdes fanns inte pengar nog att betala dem, vare sig för stater, banker eller privatpersoner.

Bolåneräntorna steg till 5% på några veckor. Hus- och lägenhetspriser störtdök.
De som inte kunde betala räntor på sina lån blev av med sina hus och sina lägenheter.

2025
Samtidigt blev klimatförändringarna allt mer påtagliga. Bränderna som återkom med större styrka varje sommar – gav inte bara en psykologisk effekt på svenskarna – det började bli kostsamt. Priserna på skogsprodukter steg. Att bygga och reparera blev dyrare, ja allt som kom från skogen blev dyrare. Virke, möbler, kartonger, toapapper e t c.

Grundvattnet sjönk för varje år. Den allt längre sommartorkan, år efter år, påverkade skördarna som snart påverkade matpriserna. Maten blev dyrare.

Riktigt allvarligt blev det när vattenkraftreservoarerna inte fylldes upp på vintrarna och elsystemet började bli instabilt i slutet av varje sommar. Dammarna i svensk vattenkraft hade alltid varit den stabila basen i svenska elnätet.

En effekt på bruttonationalprodukten kunde snart märkas i hela samhället. Hela samhället blev lite fattigare. En period av negativ BNP inleddes.
Svensk politik polariserades ytterligare, MED+M+KD+SD regeringen fick egen majoritet på ett valmanifest som lovade totalstopp i invandring utöver symboliska kvotflyktingar och arbetskraftinvandring från Europa.

2029
Egypten var det första land att totalt kollapsa (om man bortser från platser som Syrien och Venezuela). En explosionsartad överbefolkning som i årtionden levt över sina tillgångar tog till slut ut sin rätt. Egyptens 100 miljoner innevånare började på allvar svälta, likt sina grannländer i söder. Det går inte att odla lika mycket på uttorkade eroderade utarmade jordar.
EU reagerade direkt, inte bara med hjälpleveranser av mat, utan också genom att sluta alla hål i muren runt Europa. Europeiska militära flottkrafter spärrade effektivt av Medelhavet. Miljoner flyktingar från Egypten till Europa stod inte på den politiska agendan.

USA har sedan några år militär närvaro i Venezuela och styr en marionettregering i syfte att garantera oljeleveranser.

2030
Sverige hade i hundratals år varit beroende av utrikeshandel. Stora delar av vår tillväxt byggde på handel. Vi har levt, till stor del, på att sälja produkter och tjänster. När BNP föll i land efter land världen över fanns inga resurser för handel med utlandet. Allt färre länder hade råd att handla med Sverige. Svenska företag började friställa anställda. Arbetslösheten i Sverige går mot 15%. Var sjunde person.

Räntorna fortsatte klättra uppåt till 10% och alla utom de rika började på allvar känna av reallönesänkningarna.

Skatteintäkterna blev med tiden radikalt mindre, men staten behöll sin storlek. Likt en organism som kämpade för sin överlevnad, så kämpade varje politiker och tjänsteman för sin anställning, och hävdade att just deras arbetsuppgift var livsviktig för samhället.

Eftersom svensken alltid köpt varje argument som haft ”ordning och reda” som mål så fick hegemonin mellan stat och tjänsteman hållas. En tjänstemannaklass som tjänade sitt bröd på att nitiskt reglera varje aspekt av sina med-medborgares vardagsliv.
I tider av oro behövs ännu mer reglering för att samhället ska fungera” var politikernas argument.

Det blev med tiden påtagligt att en stor del av befolkningen arbetade för att betala myndighetsutövares löner, myndigheter som sysslade med att reglera folks privatliv och mäta och registrera allt som sker i samhället.
I ett kollapsande samhällssystem är det just den ohållbara komplexiteten som blir uppenbar när det blir brist på resurser.

Röster manade till att krympa den del av staten som inte sysslade med vård, skola omsorg och nödvändig infrastruktur. Att helt enkelt sanera i bemärkelsen drastiskt reducera alla de lagar som riktade in sig på vanligt folks vardagsliv, som t e x boende och ätande.

Ingenting hände förrän protesterna skedde runt riksdagen och ett nytt ultra liberalt parti fick 12% av rösterna och gick i koalition med högern.

Sommaren 2032
Till slut fick folk nog av vräkningar. När kronofogdetjänstemännen försökte genomföra vräkningar av hus som stod som pant för bolån, så körde lokalbefolkningen helt enkelt i väg dem. Vid några enstaka tillfällen återkom banken med polis, men det uppmuntrade till något som kom att kallas: motorsågsupproret. Vägen blockerades av fallna träd och samma tjänstemän fick gå hem och lämna fordon bakom sig. Likadant skedde i trappuppgångar i städerna.

Regeringen beslutade att ingen utmätning av hus och hem fick ske. Samtliga banker gick i konkurs, staten tog över de tre största för att garantera de grundläggande banktjänsterna. Staten tog även över alla bostadslån och de lades på is – inga räntor eller amorteringar behövde betalas.

Arbetsmarknaden för flera yrken utraderades: konsulter, kultur, skönhetssalonger, utvecklingsavdelningar, hunddagis, fotomodeller, onödiga chefer, musiker…
Det som bestod var kärnverksamhet och produkter som relaterade till människors basbehov.

Arbetslösheten steg upp till 40% och för att undvika upplopp delades det ut 5000 kronor i månaden till varje medborgare. Inflationen blev tvåsiffrig på några veckor. De pengar som delades ut som löner och bidrag hade allt mindre värde.

Svarta marknader blomstrade. Det blev en tid för entreprenörer och lokala demokratilösningar. Grannar började samla sig och ta beslut utan att ta omvägen via en tjänsteman. Polisen kom ytterst sällan när folk ringde, speciellt på landsbygden.

Regeringen i Sverige skapade en ny valuta – rikskronan – och stiftade en lag om att dessa måste accepteras som betalningsmedel. Inflationen fortsatte att stiga. Nu hade priserna på mat, mediciner och bränsle stigit 400% i jämförelse med innan kraschen. Lönerna hade sjunkit, och arbetslösheten stigit.

Det är inte svårt att i efterhand förklara detta. En ekonomi som skapats och som drivits av ett så effektivt energislag som olja, kollapsade när oljan försvann eller blev dyrare att ta fram. Att bygga ny teknik (med hjälp av olja) till en ökande mängd befolkning och till allt fler i tredje världen, var inte möjligt när energi blev en bristvara.
Sol och vind visade sig inte vara lika ”användbar” energi – själva omställningen till el behövde en långt längre startsträcka än några decennier, speciellt när omställningen skulle göras utan fossil energi som drivkraft.

2033
Alla stater började skapa mer pengar, men anden var redan ur flaskan – tilltron hade försvunnit. Världshandeln avstannade på några år. Viss byteshandel skedde fortsättningsvis på statsnivå, varor mot varor. Sverige hade god nytta av sitt högklassiga stål och sitt virke, som kunde bytas mot vete och olja.

G20 länderna bestämde sig för att översvämma världen med billig olja för att kickstarta ekonomin, det räckte inte, hålen var för stora, ekonomierna redan för dysfunktionella.
Militanta miljöaktvister lyckades en tidig vintermorgon bränna ner hela Preemrafs oljeraffinaderi i Lysekil.

Klimatarbetet i övrigt avstannade. Ingen som hade olja ville börja dra ner på oljeanvändningen. Det vore att förlora den ekonomiska konkurrensen och utsätta sitt land för stora risker.

2034 VÄRLDEN
USA flyttade större delen av sin flotta till mellanöstern för att garantera sin egen oljetillgång. Världens arméer drivs av olja och den som har mest, kan kriga längst. Något Ryssland planerat i ett halvt århundrade. Ryssland gick in i Baltikum och hela Ukraina. Och Nato gjorde ett upphetsat uttalande som ingen lyssnade på.
Kina intog Taiwan. Och många anade nog att en uppdelning av världen påbörjats. Kina försökte flytta fram positionerna i Afrika, men det blev för många ”Black hawk down” situationer och de backade hem.

2035 SVERIGE
Det blev på allvar brist på vissa matvaror och stor reservdelsbrist i Sverige.
Matbristen visades sig först som en brist på kvalitet. Alla kunde de första åren äta sig mätta, men kosten var extremt ensidig och kunde variera kraftig.

Skandinavien drabbades femte vintern efter världshandelns kollaps av akut matbrist. Vattenbrist, energi- och reservdelsbrist, dålig pollinering då många insekter dött ut.
En grov uppskattning var att kanske en 43.000 personer dött av matbrist under den vintern, mest pga följdsjukdomar till undernäring. Självhushållningen ökade markant efter den vintern, folk odlade på varenda villatomt, oftast med urusel avkastning.

I norden skapades en allians mellan Norge, Sverige, Finland och i utbyte mot norsk olja, svensk järn och finsk skog köptes mat och handelsgödsel av andra länder.

LRF och regeringen gjorde en handlingsplan där jordbruket organiserades på statlig nivå. Olika grödor prioriterades. Alla stora lantbruk tilldelades gratis bränsle och alla lån på lantbruk avskrevs.

Efter några år blev det brist på handelsgödsel. Ryssland som stod för naturgasen som är grunden i handelsgödsel ströp exporten.

Staten, med den kontroll den hade kvar försökte minska trycket på städerna och återbefolka landsbygden.
Det infördes skatt på tomma hus (där ingen var skriven) för att tvinga fram försäljning.
Det genomdrevs skatt på oanvänd mark. Inga avgifter togs ut för styckningar och bygge på landsbygden på s k småskaliga odlings hushåll på arealer upp till 2 hektar.
För lite – för sent.

Staten ser med oro på antalet medborgargarden som skapas när polisen inte kan åka på all larm. Man misstänker att många jaktvapen figurerar i medborgargardena.
En hemlig utredning tillsätts som konstaterar att staten bör avväpna befolkningen (det finns 300.000 jägare i Sverige och nära 2 miljoner vapen). Den nya “viltvårdslagen” klubbas. 10.000 statliga jägare anställs, resten måste lämna in sina vapen. Staten påbörjar en insamling av alla jaktvapen.

HÖSTEN 2035
Ransonering av el infördes, det fungerade dåligt. En ny yrkeskår växte fram – kopplarna – de som tjuvkopplade enskilda fastigheter in på nätet. Eftersom inte strömmen kunde brytas helt (då skulle sjukhus, militär, kommunikationssystem drabbas) så kunde en genomsnittlig elektriker göra en tjuvkoppling.

Staten påbörjade byggandet av 4 nya kärnreaktorer och använde militären för att rekvirera de material som behövdes. 15 år senare var inget av dem klara, varenda moment av ett sådant komplicerat bygge saktades ner när det inte fanns ett fullt fungerande samhälle runtomkring. Komponenter från utlandet var dessutom svåra att få tag på.

Kriminaliteten ökade, polisen hade bara resurser att bevaka storstädernas kärnor och kommunhusen i de små städerna. På landsbygden tog medborgargardena över. Vägblockeringar upprättades av lokalbefolkningen över hela landet.

De få militärförläggningar Sverige hade sattes i beredskap och tog sina order från Stockholm. Men med de mindre mer isolerade platserna där hemvärdet hade sina depåer var det annorlunda.
När de som ingick hemvärnet ute i glesbygden kallades in hade de redan deltagit i möten med medborgargarden. Dessa medborgargarden vill lägga sina händer på hemvärnets lokala resurser, för sitt eget skydds skull och att dessa resurser skulle användas i första hand för regionens bästa och inte nödvändigtvis ta order från Stockholm.

Hemvärnsmän som ingick i försvaret och hade svurit trohet till nationen och regeringen och hade drillats i att göra honnör åt fanan. För dessa personer uppstod ett moraliskt dilemma, att hedra en sönderfallande stat eller stå på sina släktingars sida och den lokala befolkningen. Flera hemvärnspositioner omringades av beväpnade lokala jägare som blockerade all infart och utfart.

100 jägare kunde omringa en förläggning med bara 20 talet soldater. Där satt jägarna på en stubbe med älgstudsaren och drack kaffe i skift, medan de väntade på personerna där inne att bestämma sig. Inte många skott utväxlades innan flera hemvärnsmän inlämnades i lokal militia, fortfarande hemvärnsmän, men som tog sina order lokalt.

2036
Man skulle kunna tro att Norrland skulle svälta – men något besynnerligt skedde. Regeringen prioriterade mattransporter upp till övre halvan av Sverige. Detta var anledningen…

Efter två år av svält och när stora delar av viltet i norr var avskjutet så började Norrlands kommuner och medborgargarden att tala med varandra. Någon månad senare stoppades all transport i södergående riktning av militanta medborgargarden och paramilitära grupper. Inget virke, ingen malm skeppades söderöver och vad värre var, strömmen från vattenkraften bröts. Från en grupp som kallade sig ”Norrlandsbrigaden” kom ett krav till Stockholm – vi byter el mot kontinuerliga matleveranser.
Regeringen svarade med att skicka in de få specialstyrkor Sverige hade och de stora vattenkraftverken togs tillbaka utan större strider. Norrlandsbrigaden som bestod av jägare och hemvärnsfolk drog sig raskt tillbaka. Men ganska snart blockerades varje väg som staten behövde och sedan sprängdes elledningen som gick söderut.
Regeringen insåg det omöjliga att försvara 100 mil elnät mot sin egen befolkning och snart gjordes ett hemligt avtal – mat mot el. Så när det knorrade i magen i Skåne så kunde många i norr äta sig mätta.

Efter fenomenet Norrlandsbrigaden slutade varje kommun i hela landet att ta order från “Stockholm”. Regeringen försökte ett tag hålla kontrollen i de största städerna – Göteborg, Malmö. Men dessa började snart sätta sin egen dagordning och lyssnade artigt på direktiv från regeringen utan att bry sig nämnvärt.

Hemvärnet sattes in att behålla ordningen i städerna. Främst sysslade polis, brandkår och hemvärn med att skydda infrastruktur. Dessa yrkeskårer ihop med små samlingsregeringar i varje stad var de som fick först tillgång till bränsle och mat. Övriga befolkningen fick tillfredsställa sina behov på svarta marknaden.

Stora jordbruk fick en liten hemvärnskår placerad hos sig för att se till att all skörd skickades till närmsta stadscentrum. Men det fungerade inte så bra, eftersom en liten trupp hemvärnsmän inte har så mycket att säga till om när tio gånger fler lokalbor omringar dem. Förhandlingarna resulterade så att alla närvarande blev nöjda. Statens och städernas kontrollörer hotades och mutades till medgörlighet.

Matbristen blev störst i städerna och sakta började de med sommarstugor söka sig ut på landet, oftast till stort förtret för landsortsbefolkningen som hade mer eller mindre hjälplösa tiggare vid sin dörr som ville byta pengar och guld mot mat.

Snart skedde något som kom att kallas den stora sommarstugebranden. De flesta tomma sommarstugor fattade under en period av några månader eld och blev obeboeliga.

Polisen hade sedan länge slutat agera på nödrop från utanför stadskärnan. Snart skedde något som kom att kallas den andra “motorsågsupproret”. Varje byggd började upprätta vägblockeringar för att ha koll på vem som rörde sig i bygden eller kvarteren.

Storstäderna kunde byta medicin mot landsbygdens mat.
Vapen eller ammunition kunde man alltid byta mot mat.
Kvinnor blev på vissa platser handelsvara.

Svårt att tro på allt detta, men det är märkligt hur driftiga hungriga människor kan bli. De som snabbast anpassade sig var invandrare från krigsområden. T ex Jugoslaver som levt igenom kriget i forna Jugoslavien blev snart sedda med respekt var de än bodde och blev nyckelpersoner i medborgargarden.
Andra som tycktes klara sig bäst var de som hade praktiska färdigheter och kunde samarbeta.

Etniska konflikter bröt naturligtvis ut, men var begränsade. Invandraren var ju trots allt ingen homogen grupp. De som kunde tala svenska bedömdes utifrån sin färdighet och användbarhet som granne, oavsett hudfärg.

I Sverige tog lokala kriminella gäng över vissa stadsdelar. I Södertälje utropades t o m ett Kalifat, men en ohelig allians mellan NMR och kristna araber gick in med vapen och snart kastades fundamentalistiska imamer ut från hustaken (kanske inte direkt till åminnelse av de homosexuella som kastats från tak av IS i Syrien, men symboliken var talande). Polisen hjälpte till genom att inte göra någonting.

Polisens främsta prioritet under all denna tiden var att skydda sin egen organisation och dess tillgång till mat och vapen. Den som hade en polis i släkten kunde äta bättre.

2037
Kriminella MC-gäng var snabbt ute och stakade ut revir i det sönderfallande samhället, men på det sjunde året efter kraschen när berättelserna om MC Gängens terror nått hela vägen upp till Stockholm tror man att någon general på eget initiativ skickade ut insatsstyrkan SOG och utan någon större juridisk formalitet slogs många av MC gängens högkvarter ut. Den som påträffades på en MCklubb eller med väst blev liggande kvar med två kulor i bröstet och en i huvudet. Sveriges rättssalar hade sedan länge ekat tomma.

Detta sågs som statens sista insats för landet utanför Stockholm.

2038 var året som i södra Europa kom att kallas ”African Exodus”. Cirka 60 miljoner människor började med start i Nigeria vandra norrut. Det fanns egentligen inte så mycket mer mat i Europa, men det visste inte Afrikas befolkningen. Drömmen om Europa var stark.
En vägg av stridsfartyg patrullerade hela Medelhavet. De som inte vände (ingen gjorde det) sänktes och ingen plockades upp. Att dö av drunkning eller svält blev många afrikaners val.

2039
De som hade möjlighet hade redan omsatt sitt kapital till verkliga tillgångar såsom mark och skog och vattendrag.
Rika människor försökte skapa öar av trygghet. De samlade på sig resurser och skaffade egna vaktstyrkor. Men redan efter tio år var den siste svenske miljardären försvunnen. Likt Saddam Hussein och Khadaffi släpades de ur sina bunkrar, eller så hade den egna vaktstyrkan sedan länge vänt sig mot dem.

När den tandlösa svenska regering till slut kom på tanken att undvika uppror genom att dela på de resurser som fanns, genom att dela ut land som staten ägde, eller land som konfiskerats av kyrka och adel och av skogsbolag – så var det redan försent. Fenomenet land-squatting hade inletts för länge sedan – driftiga personer hade likt nybyggare redan tagit oanvänd mark i besittning.

2040 Kom den dag som Ryssland väntat på. USA hade sedan länge förlorat intresse för Europa, och Europas arméer hade sedan länge haft akut brist på bränsle för sin krigsmakt. Ryssland däremot hade hur mycket kol, olja, gas som helst. Ryssland gick via Murmansk in och besatte norra Finland och Norge, men det verkliga målet var de svenska malmfälten. Ryska Spetsnaz lyckades med det som svenska armén misslyckats med, att betvinga den lokala Norrlandsbrigaden. Ryssland tog kontroll över Malmfälten och kraftstationerna i Lule- och Tornö älv.
Samtidigt gick Ryssland in i Ukraina och Kazakstan för åkermarkens skull.

2054 försökte Ryssland inta hela Sverige. Det gick sådär. Det påminde ganska mycket om finska vinterkriget. Alla små regioner i Sverige fick plötsligt en gemensam fiende och all ilska och frustration sprungen ur rädslan efter kraschen kom att riktas mot Ryssen.
Det maktcentra som fanns lämnades åt den invaderande ryssen, alla svenska vapen riktades mot varenda ryss som vågade sig ur sina säkra zoner i städerna. Den som inte kunde svara på tilltal på ren svenska arkebuserades. Svensken må en gång ha kallat sig en humanitär stormakt, men när det gällde så fungerande svensken som vilken somalier eller kines som helst.

2056 var året av den stora marschen, gränserna var sedan länge stängda för migration. Men under en mycket het sensommar började stora massor av folk i Europa att vandra åt norr och Öst.

2059
Efter 30 år av recession hade Sveriges befolkning reducerats med 30%. Av dessa hade 1/10 del dött pga av våld och krig, resten av sjukdom och svält.

Världens medellivslängd var nere på 50 år.
33% levde i städer, resten närmare naturen.
85% arbetade med antingen verktyg eller mat.

2061 kom så den dag teknik-optimisterna väntat på. En dator med oerhörd kapacitet av artificiell intelligens hade ålagts att lösa specifikt två problem:
1) Hur bör mänskligheten hantera ökande mängder av koldioxid?
2) Hur bör människan göra för att skaffa sig energi på den nivå vi hade per capita runt 2000?
Och detta samtidigt som ekosystem och naturen bevaras relativt fungerande.

AI datorns svar var märkligt lika de som en liten flicka och andra miljömuppar predikat för 40 år sedan.

SVAR:
Skapa en ekonomi som inte drivs av parametrar som; vinst, ränta, tillväxt.
Minska befolkningen, plantera träd, vårda jordkvaliteten, konsumera mindre (speciellt teknik), skapa lokala system.

Kollapsologen är en blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur överlever man en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut?

Vad läsarna tyckte
[Total: 6 Average: 3.8]

4 thoughts on “Vägen fram till år 2061

  1. Riktigt bra och intressant skrivet, mkt läsvärt, blev helt fast. Har ju grunden till en ett par intressanta filmer också, om vi har turen att de inte blir som ovan.

  2. Man skall inte vänta för länge med att bygga nya kärnkraftverk, allt blir lättare att lösa om det finns gott om el, dygnet runt, året runt.

  3. Fantasilös och en aning inskränkt tänkande bakom. Alla resurser har inte tagits med eller människors sammarbets-, uppfinnings- och anpasningsförmåga..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.