Vad är kollapsologi?

Vi lever i ett av världshistoriens friaste och tryggaste samhällen. Men det finns ändå skäl att tala om:
1) Vad innebär en kollaps? Vad är det vi pratar om?
2) Vad betyder kollapsologi?
3) Vad är syftet? Varför skapa en rörelse kring kollapsologi?


1) Med kollaps menas att samhällsfunktioner slutar fungera, i bemärkelsen att staten (det allmänna) tappar kontrollen över de mest grundläggande funktionerna under en längre tid. En längre tid kan betyda ett år eller mer. Kollaps innebär mer än en standardsänkning, det betyder att funktioner upphör. Kollapsen kan ske i hela eller delar av landet. Kollaps betyder att det sker snabbt. Snabbt betyder att funktioner som tagit hundratals år att bygga upp, försvinner på mindre än 10-20 år.

I viss bemärkelse befinner vi oss redan i en kollaps. Skador har skett som vi ännu inte sett effekten av. Det finns inbyggda kollapser i det ekonomiska systemet. Vi har ännu inte känt av alla effekter av alla kollapsande ekosystem. Många tror att sol och vind kan ersätta allt det “oljan” gjort och gör för oss, men det är omöjligt. Vi går mot energibrist.
I grunden ligger en vansinnig befolkningsökning som fötts fram ur fossila bränslen. De flesta kurvor som pekar nästan rakt upp kommer att krascha om vi inte kan få dem att plana ut, eller sjunka långsamt.

Kommer det att ske snabba kollapser?
Omöjligt att säga, men i den riktning det går nu, så är det garanterat.
När? Det är det som är den stora frågan. 2025? 2080? Under alla förutsättningar är det mycket troligt att dina barn blir påverkade. Når vi 3 graders uppvärmning (vilket vi just nu faktiskt ser ut att göra) kommer stora delar av befolkningen att dö ut under stort lidande.
Kollapsen, när den kommer, blir förmodligen ekonomisk, men kommer ha sin grund i ekologisk kollaps och/eller energikollaps. Det vill säga det blir brist på energi (fossilt så väl som el) och naturen börjar leverera mindre tjänster, främst vad det gäller mat och vatten.
Kollapsen kan komma i vågor.

Vad skulle en kollaps inbegripa?
… helt eller delvis, följande, i hela eller delar av landet:
– Polis klarar inte av att skydda liv och egendom fullt ut.
– Trygghetssystemen fallerar till den grad att det orsakar högre dödlighet.
– Rättsväsende kan inte lagföra lagbrott.
– Stora delar av befolkningen blir arbetslösa eller slutar gå till jobbet, då jobbet inte kan utföras (energi eller material saknas), eller ingen lön utbetalas, eller landets valuta har tappat radikalt i värde.
– Matproduktion och distribution tillgodoser inte nationens behov.
– Nationellt betalningssystem slutar fungera.
– Transporter slutar fungera (gods och människor).
– Internationell handel upphör till stor del.
– Skola, sjukvård, omsorg: sker på ideell basis och med starkt begränsade resurser.
– El-nätet slås ut eller energibrist uppstår.
– Internet upphör fungera eller blir osäkert.
– Vattendistribution (i städer) upphör eller blir osäkert.
– Försvaret av nationens gränser försvagas och upphör i delar.
– Skatt kan inte krävas in och allt underhåll upphör.

Hög risk för svält, kriminalitet, migration, krig, pandemier och urholkning av demokrati som ersätts med totalitära regimer eller sönderfall i regioner.

Sådana här kollapser kommer naturligtvis följas av att civilsamhället på lokal nivå vaknar och börjar försöka hantera problemen.

Staten …är naturligtvis inte blind för vad som sker. Myndigheter som “myndigheten för samhällsskydd och beredskap”, livsmedelsverket och i viss mån försvarsmakten räknar på de scenarion som beskrivs ovan. Stat och kommuner har börjat med omställningsplaner: http://www.globalamalen.se/ men har svårt att kombinera dessa med tillväxt (inte underligt då det är tillväxttanken som driver oss mot kollapser).

Räcker omställningsrörelsens idéer? Kommer världens politiker till slut kunna begränsa skadlig konsumtion? Kanske. Om inte, så kanske du vill sätta dig in i detta…

2) Kollapsologi …kan man säga, betyder läran om alla de processer och tillgångar som upprätthåller nuvarande samhällssystem, och hur (industri)samhällets kollaps kan komma att se ut. Kollapsologin bygger på det faktum att befolkningsökning och nyttjande av ändliga resurser är en ekvation som inte går ihop. Inga resurser kan återvinnas om och om igen, förutom de som naturens ekosystem regenererar. Vårt samhälle byggdes av, och upprätthålls av extremt effektiva fossila bränslen, det finns ingen ersättning med något lika effektivt i dagsläget. Nej inte ens vindkraft och solceller kommer kunna ersätta den energi vi idag förbrukar.

3) Vad är syftet?
Varför skapa en rörelse kring kollapsologi?
Syftet är att skapa krismedvetenhet. Varna så många som möjligt och förbereda en omställning till ett samhälle där så många som möjligt kan överleva, så fredligt som möjligt. Omställningen måste ske snabbare och grundligare än det staten genomför i dagsläget. Målbilden måste vara mer realistisk än omställningsrörelsens målbild, och målet måste vara mer hållbart än prepper-rörelsens aktiviteter.
Så länge vetenskapen inte kan uppfinna/hitta en energikälla som är lika effektiv/enkel/billig som fossila bränslen – så måste vi ställa om till ett lågenergisamhälle (det sker oavsett om vi ställer om eller inte).

Metoden är att sprida kunskap globalt och nationellt, samt förbereda lösningar lokalt. I grunden handlar det om att förbereda för ett samhälle där det är brist på energi och kalorier. Att skapa nätverk som uppmuntrar produktion av de basala behoven, samt förbereda för lokal produktion/handel. Det handlar om att bygga nya samhällsstrukturer, och det är spännande och kreativt.
Medan nuvarande samhället fungerar måste en inventering av de basala resurserna ske och strukturer planeras för hur dessa ska nyttjas. Det måste spridas kunskap och färdigheter som tillgodoser de basala behoven: mat, vatten, skydd, värme, avlopp, återvinning. Och allt detta måste på sikt ske utan fossila bränslen och mycket energi- och resurssnålt.
Förhoppningsvis kan hela samhällets ”tillväxt” bromsas in långsamt …och industrisamhällets konsumtion begränsas innan en snabbare kollaps sker. En kontrollerad omställning är inte garanterad och förberedelser inför en plötslig kollaps måste startas. Myndigheterna är inte förberedda, det är den enskilde som måste organisera sig. Du måste delta i att bygga en samhällsstruktur som växer parallellt när den gamla samhällsstrukturen går under eller förändras snabbt. Du måste bli en kollapsolog.
Livsuppehållande system som inte bygger på industrisamhället och fossila bränslen måste skapas. Lokala lösningar. Självhushållande nod, som kan samarbeta med andra nod. Storskalighet måste kompletteras med starkt utbredd småskalighet. Landsbygden har en nyckelfunktion i detta, då en stor stad inte har egna resurser att överleva i en kollaps (utan att förslava och dominera stora områden omkring sig). De grundläggande resurserna finns utanför städerna och långväga transporter kräver mycket energi.

Kollapsologi är en internationellt uttryck. Bäst översätter denna blogg fenomenet till svenska. Läs också Definitionen av kollaps

Är detta något du vill delta i? Att börja förbereda dig för möjliga kollapser? Skriv något i kommentarerna. Så återkommer andra kollapsologer till dig.

Kollapsologen är ett kollektiv av skribenter som tillsammans skapar en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration, samhällskollaps e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?

2 thoughts on “Vad är kollapsologi?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.