Russian Trolls & geopolitics

Ниже будет перевод Google на русский.

När man startar en blogg som är civilisationskritisk och tar upp saker som potentiella systemkollapser så får man strax massa följare med underliga e-post adresser som: alice93dot@mail.ru, Russell@styers65.nicewoodenbaskets.com, JanKoertig16@fire.favbat.com
…och hundratals liknande. Många av dem har inte fungerande “inboxar”. Större delen av de prenumeranter som anmäler sig är förmodligen ryska “troll”. Förmodligen ryska medborgare som arbetar för ryska staten, någon del av underrättelsetjänsten.

Nå, vad har Ryska staten för intresse av en liten sketen blogg i Sverige?

Det pågår redan flera mer eller mindre osynliga krig i världen. Ekonomiska krig (kallas ibland för konkurrens), men också psykologiskt krig. “Psy-Ops” som det brukar heta (psychological operations). Inget konstigt med det, det har länge varit en del av staters metoder under en lång tid (främst expansiva imperiers) . Till exempel hade USA hundratals “agenter” i Sverige på 60-talet, enbart i syfte att påverka “i det lilla”, förstärka den positiva inställningen till USA.

I krig är ibland attack bästa försvar.

Det ligger i den ryska regimens intresse att söndra allt som kan hota den ryska diktaturen. Man kan förstå att Ryssland känner ett behov att skydda sig från ett NATO som kryper allt närmare, och ett imperialistiskt USA som har en armé som säkert är 10 gånger större än den Ryska. Man kan förstå att den Ryska regimen hellre hanterar ett splittrat EU, än ett enat EU som kan försvara sig.
Det ligger alltså i den Ryska regimens intresse att underblåsa allt som söndrar EU och de enskilda nationerna. Om ett lands befolkning han hetsas att bråka inbördes och polariseras, så är det i Ryska regimens intresse. Att uppmuntra en blogg som diskuterar potentiell samhällskollaps kan sprida rädsla och förvirring.
Kanske är det en och samma person som registrerat alla dessa “användare” på bloggen. Kanske sitter hen på avdelningen “Uppmuntra allt som söndrar EU och nationsgemenskapen i EU-länder”.

Det är synd om det lyckas.

Vad händer den dagen USA inte har olja nog att upprätthålla en militär närvaro i Europa? Vem ska skydda oss från Ryssen? Eller kanske ska vi fråga oss, vill den ryska diktaturen oss illa?
Inte direkt, den bara skyddar sig själv genom att försöka söndra och härska, och skapa sig en så stor buffertzon mot Nato som möjligt.

Det är underligt att det finns en sådan schism mellan VästEuropa och Ryssland. Vi har ganska likartad kultur och våra länder har olika kompletterande styrkor, vi borde egentligen komma överens rätt bra (bortsett den lilla detaljen att just nu är Ryssland en diktatur).

Det kan komma att bli kamp om naturresurser och folk kan ställas mot folk. Av den enkla anledningen att det saknas resurser för allas överlevnad, eller att vissa inte vill dela med sig av sitt överflöd. Ryssland skulle kunna svälja hela Skandinavien och stora delar av Europa i ett sådant läge.

Det ligger inte i folkets intresse att se centraliserade totalitära regimer växa i spåren av en kollaps. Det ligger i folkets intresse att skapa lokal autonomi och resiliens.
Kollapslogi handlar om att skapa sjukdomsinsikt och i förlängningen stärka samhällets (nationernas/regionernas) beredskap för de potentiella snabba förändringar som sannolikt kommer att ske. Uppmuntra civilt och personligt engagemang – inte apati eller social konflikt. 

Kollapsologen är en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration, samhällskollaps e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps, eller så kallad systemkollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?

Artikeln på Ryska

Когда вы начинаете блог, который критикует цивилизацию и выявляет такие вещи, как потенциальный крах системы, вы сразу же получаете массовых подписчиков со странными адресами электронной почты, такими как: alice93dot@mail.ru, Russell@styers65.nicewoodenbaskets.com, JanKoertig16@fire.favbat.com … и сотни лайков. Многие из них не имеют функционирующих «почтовых ящиков». Большинство подписчиков, на мой взгляд, русские ”тролли”. Вероятно, граждане России работают на российское государство, какую-то часть спецслужб. Ну, а что заинтересовало российское государство в небольшом блоге в Швеции? В мире уже есть несколько более или менее невидимых войн. Экономическая война (иногда называемая конкуренцией), но также и психологическая война. «Psy-Ops» как обычно использует горячие (психологические операции). Ничего странного в этом нет, он долгое время был частью методов государств (в основном экспансивных империй). Например, Соединенные Штаты, как и большая часть 2000 года, имели в Швеции «агентов» в 1960-х годах исключительно для того, чтобы оказывать влияние «в малом», укрепляя позитивное отношение к США. На войне иногда атака – лучшая защита. В интересах российского режима разделить все, что может угрожать российской диктатуре. Можно понять, что Россия чувствует необходимость защитить себя от НАТО, которое все больше ползет, и имперских США с армией, которая, несомненно, в 10 раз больше российской. Можно понять, что российский режим скорее управляет фрагментированным ЕС, чем единым ЕС, который может защитить себя. Поэтому в интересах российского режима подпитывать все, что разрушает ЕС и его отдельные страны. Если население страны ему призвано спорить и поляризоваться, то это отвечает интересам российского режима. Поощрение блога, в котором обсуждается потенциальный коллапс сообщества, может распространять страх и растерянность. Возможно, это тот же человек, который зарегистрировал всех этих «пользователей» в блоге. Возможно, раздел «Поощрять все, что нарушает ЕС и национальное сообщество в странах ЕС» находится. Обидно, если это удастся.

Что происходит в тот день, когда США не хватает нефти для поддержания военного присутствия в Европе? Кто собирается защитить нас от России? Или, может быть, мы должны спросить себя, хочет ли российская диктатура нас плохо?
Не напрямую, он только защищает себя, пытаясь разделить и управлять, и создать настолько большую буферную зону против НАТО, насколько это возможно.
Странно, что существует такой раскол между Западной Европой и Россией. У нас довольно схожая культура, и у наших стран разные взаимодополняющие силы, и мы должны действительно хорошо согласиться (за исключением мелких деталей, которые прямо сейчас означают, что Россия является диктатурой).
Там может быть борьба за природные ресурсы, и люди могут быть против людей. По той простой причине, что не хватает ресурсов для выживания каждого или что некоторые не хотят делиться своим изобилием. Россия могла бы поглотить всю Скандинавию и большую часть Европы в такой ситуации.
Не в интересах коллапсологии видеть рост централизованных тоталитарных режимов после краха. В интересах людей создать местную автономию и устойчивость.
Логика коллапса заключается в создании понимания болезни и, в конечном счете, в усилении готовности общества (стран / регионов) к возможным быстрым изменениям, которые могут произойти. Поощряйте гражданское и личное участие, а не апатию или социальный конфликт.

Vad läsarna tyckte
[Total: 2 Average: 4]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.