Civilförsvarsåtgärd

Maten, maten, maten. Vi är förmodligen 10 miljarder människor på planeten om 30 år, och samtidigt kommer vi få allt svårare att producera mat.
För lite mat leder till svält och sjukdomar, det leder till migration, det leder till krig.

Det kommer att bli svårt att odla mat eftersom…

– Jordbruket är extremt bidragsberoende och kanske måste börja bära sina egna kostnader i ett samhällssystem som kanske krisar och får generellt brist på resurser.
– För lite vatten på många platser, svår och kostsam bevattning.
– För mycket vatten, skyfall och jorderosion.
– Utarmade jordar, näringsfattiga.
– Brist på konstgödsel, främst fosfor.
– Brist på användbar energi (olja) som kan sköta produktionen och transporterna.
– Om vi ska rädda mångfalden av arter, t ex livsviktiga insekter, måste vi dra ner på bekämpningsmedel i jordbruket, det leder till mindre skördar.
– Ett matsystem som är globalt och komplext, är sårbart.

Det tar bara några månader att svälta ihjäl.

Lösningen är att öka andelen mat som produceras lokalt. Helt enkelt öka Sveriges självförsörjningsgrad och delvis satsa på många fler små jordbruk. Producerat på plats, konsumerat på plats. Låta nya jordbruk bli ekosystem-skötare och satsa på mångfald av grödor som leder till motståndskraftiga ekosystem. Låta fler personer bli inblandade i jordbrukande, dels för att det kommer att behövas, dels för att fler får kunskapen att utföra denna livsviktiga samhällsfunktion.

Folk flyttar till städer som växer. Städer kräver långa transporter av resurser (mat). Att skapa förutsättningar för en återflyttning av folk till landsbygden skulle flytta dem närmare sitt primärbehov – maten.

Att återbefolka landsbygden är en civilförsvars-insats.

Förslaget är att stimulera skapandet av en serie självförsörjande ekobyar runt om i Sverige.

Ekoby i Danmark

Syfte:
– Nyttja landsbygden i högre grad.
– Avlasta trycket på städerna, minska urbaniseringen.
– Förvalta natur-resurser, vårda ekosystem.
– En serie centra med kunskap om odling och överlevnad som kan finnas redo vid kriser.
– Skapa fler jobb i bemärkelsen att byarna blir potentiellt självförsörjande. Färre folk som konkurrerar på arbetsmarknaden.
– Låta byarna ingå i civilförsvaret i bemärkelsen att de blir fungerande enheter som fungerar trots att t ex elnätet går ner, eller matleveranser slutar fungera.
– För att bo på landet i en ekoby behövs inte närhet till bibliotek, simhall, affärer, dagis e t c. Kommunen behöver inte ställa upp med dessa tjänster eftersom en ekoby själv kan lösa flera av dessa funktioner.

Earth ship house, clay and wood, sometimes straw.

Boende på landet behöver heller inte nödvändigtvis nå upp till de rådande byggnormerna, det går faktiskt att själv bygga sig ett hus som tillfredställer alla dina behov för under 200.000 kronor. Det görs redan. Det går att teknikbanta, energibanta, leva på mindre yta e t c.

För de som inte behöver sitta i en transport 2 timmar om dagen för att komma till ett arbete, eller ens behöva ha externt arbete… de får ”oändligt” mycket egentid till att lösa sina egna basala behov. 

Basala behov som vi vanligtvis betalar med vår lön, kan vi istället göra själva. Eget vatten, eget avlopp, egen energi, egen värme, egna reparationer e t c

I en ekoby sker mycket mer samarbeten kring inhandling; en lastbil i månaden är extremt mycket bättre än massa bilar som åker och shoppar. I en ekoby delar man på resurserna, återanvänder och lånar.

Det blir mindre beroende av det fossila och energi i allmänhet, men mer manuellt arbete, vilket inte behöver vara slitsamt, utan mer idogt och faktiskt hälsobefrämjande att arbeta nära naturen.

50% of the worlds houses are built with clay.

Förslagets detaljer:
– Staten bör skapa förutsättningar för ett pilotprojekt på 1000 självhushållande ekobyar utspridda i Sverige. Det blir 3-4 st per kommun.
– Varje ekoby ska ha kapacitet för 100 innevånare utspridda på ca 20 hus.
100 personer är en socialt sett bra mängd människor har det framkommit i studier, förmodligen för att det reflekterar forna tiders storlek på stammar.

Projektet skulle inkludera 100.000 människor totalt. Det är hundratusen pionjärer, planetskötare, kunskapsspridare och även som en del av civilförsvaret. Det är 100.000 färre på den gängse arbetsmarknaden.

Man kan tänka sig en yta på 200 hektar vardera, ”blandad” mark.

Byn ska vara helt off grid utan beroende av resten av samhället. För att skapa den önskade resiliensen och funktionen i civilförsvaret.

Platsen ska ha eget kretslopp vad det gäller avlopp och avfall, eftersom dessa ofta är resurser som behöver återbördas till jordbruket.

Varje ekoby ska ha full kapacitet för matproduktion för alla innevånare och kapacitet för konservering och lagring.

Platsen ska vara självförsörjande på el och då på en nivå som är hälften av dagens svenska genomsnittskonsumtion.

Det ska finnas verkstäder för all enklare mekanik.

Hur detta skulle kunna upprättas.

Staten garanterar upprättande utan avgifter för styckning, bygge, sotning, avloppstömning, inspektioner e t c. Låt alla dessa insparade kostnader tillfalla ekobyn istället.

I en framtid där fler ska dela på mindre resurser, i en ekonomi som inte längre drivs av olja… är det orimligt att ha en stor stat, där en stor del av befolkningen sysslar med att administrera och kontrollera resten av befolkningen. Vi kommer som samhälle, helt enkelt inte kunna föda så många tjänstemän som vi har idag.

Inga byggnormer utöver miljöskydd. Låt folk själva besluta vad de har för behov och bygga därefter. Kravet är att alla hus ska vara av naturliga material som kan komposteras med tiden.

Skattebefria mark och byggnader, då byn ska utföra tjänster för samhället i stort.

Marken kan doneras av staten och drivas som en gemensamhetsanläggning, om följande kriterier uppfylls.

– Engagera arbetslösa eller medborgare utan sparat kapital (utöver den nödvändiga insatsen i projektet)
– Kravet är en insatts på 250.000 skr från varje deltagare för investeringar i egen byggnad och en del gemensam infrastruktur.
– Ingen rätt till social välfärd för de som deltar i projektet; inga bostadsbidrag, inga barnbidrag, inget försörjningsstöd. Platsen ska på allvar bli resilient och självförsörjande.
– Inga krav på kommunen eller ekobyn att upprätta vägar för räddningstjänst e t c, ekobyn ska inom sig kunna hantera t ex eldsvådor.
– Byn ska hålla förråd av mat för ett år, detta för att kunna uppfylla en funktion inom civilförsvaret.
– Vårda ekosystem, preventivt skydd mot skogsbränder.
– Byn ska kunna husera och försörja 50 hemvärnsmän under 6 månader vid behov. (Total kapacitet för samtliga ekobyar blir 50.000 hemvärnspersoner).
– 10 personer i byn ska ha genomgått hemvärnsutbildning (totalt 10.000).
– Byn ska kunna utbilda 50 personer i självhushållning årligen.

Detta  är alltså egentligen inget statlig stöd, utan en investering/ersättning mot förväntad motprestation.

AFP PHOTO/OLLI GEIBEL (Photo credit OLLI GEIBEL/AFP/Getty Images)

@MSB @Jordbruksverket @civilförsvaret @boverket @regeringen @riksdagen @du @försvaret

Kollapsologen är en civilisationskritisk blogg som resonerar kring frågor som: klimatförändring, kollaps, omställning, prepping, ekonomisk recession, hot mot demokratin, hot mot välfärdssamhället, matförsörjning, ekologi, energibrist, fossila bränslen, krig, geopolitik, svält, migration, samhällskollaps e t c.
Vad är kollapsologi? Hur stor är risken för en samhällskollaps? Hur kan en kollaps kunna komma att se ut? Hur kan civilisationen se ut efter olika kollapser?

Vad läsarna tyckte
[Total: 0 Average: 0]

2 thoughts on “Civilförsvarsåtgärd

  1. I ett sådant samhälle får man acceptera att det tex inte finns någon avancerad sjukvård, för varifrån skulle man få resurser till det?

    Det är i allmänhet svårt att få folk att acceptera regressioner. Men denna kanske anses liten i sammanhanget när alternativet är systemkollaps.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.